รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน

กลุ่ม ชื่อสถานศึกษา จำนวนรายวิชา จำนวน
ผู้สมัคร
จำนวน
โรงเรียนที่สมัคร
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 1 44 11
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนรา 6 129 22
กลุ่มกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 10 5
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 2 32 11
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2 16 5
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 8 109 32
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 8 350 37
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 1 110 37
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 2 38 14
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 24 3567 37
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 12 1445 201
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 2 172 33
กลุ่มกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 1 85 17
กลุ่มภาคกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 111 3379 79
กลุ่มภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 82 1201 27
กลุ่มภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 118 2320 140
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี 11
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 66 1236 28
กลุ่มภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
รวม 458 14243 736