รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
กลุ่มภาคใต้

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
รวม