รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
6 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
12 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
13 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
18 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 10 2
19 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
รวม 44