รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 4 2
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
8 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
14 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
15 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
16 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
17 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
18 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
19 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 2 1
20 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
21 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
22 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
23 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
24 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
25 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
26 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 1 1
27 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
28 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 3 1
29 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
30 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
31 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
32 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
33 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
34 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
35 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
36 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 68