รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
4 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
8 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
9 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
13 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
15 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
16 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
17 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
18 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 1 1
19 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
รวม 32