รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
5 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 6 2
9 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
11 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
12 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
14 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
15 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
16 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
21 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
รวม 30