รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
10 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
13 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
14 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส. 1 1
15 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
16 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
17 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
19 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
รวม 28