รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
9 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
รวม 18