รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
2 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
5 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 7