รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
8 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 1 1
12 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
13 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
15 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
16 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
17 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
19 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
21 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
22 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
23 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
24 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
25 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
26 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
28 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
30 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 63