รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
9 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
11 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
13 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
14 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
15 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
16 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
17 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
18 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 28