รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 18