รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 2 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
7 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
8 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 2 1
12 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ปวส. 2 1
14 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
16 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
17 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
19 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
20 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
21 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
22 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
23 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
24 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
26 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
28 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
31 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
รวม 53