รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
5 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
10 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
11 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
12 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
13 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
14 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
15 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
20 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
21 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
22 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
23 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
24 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
รวม 53