รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 5 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 5 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 4 1
11 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
12 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
13 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
14 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
15 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
16 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 3 1
17 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
18 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
19 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
20 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 4 1
21 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
22 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
23 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
24 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 5 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
28 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 5 1
29 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
31 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 85