รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 6 2
รวม 6