รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
8 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
9 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 5 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 5 1
12 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวส. 6 1
13 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
15 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
16 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
17 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 4 1
รวม 48