รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 3 1
7 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
10 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
11 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 3 1
12 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 11 4
13 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 4 2
15 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
17 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
18 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
21 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 1 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
24 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
25 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
26 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 64