รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 5 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
7 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
8 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 3 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
10 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวส. 3 1
11 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 12 4
12 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 5 1
13 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 5 1
15 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
16 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
17 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
18 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 6 2
19 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
20 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
21 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 5 1
22 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
24 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
25 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
26 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
27 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
28 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 5 1
29 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 3 1
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
31 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
32 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 3 1
33 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
34 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
35 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
36 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
37 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 5 1
38 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 5 1
39 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
40 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
รวม 128