รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
10 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 2 1
11 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
12 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
13 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 7 2
14 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
15 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
16 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
17 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
18 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
19 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 4 1
20 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
21 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
22 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 52