รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 3 1
4 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 4 1
7 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
10 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
11 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
13 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
14 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 3 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 4 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
22 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
23 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
24 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 3 1
25 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
26 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
27 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 67