รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
2 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 10