รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 3 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 4 2
5 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 15