รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
9 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
10 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
11 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์ ปวส. 3 1
12 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 3 1
16 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
17 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
18 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวช. 3 1
19 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 11 4
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
21 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
22 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
23 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
24 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
25 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
27 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 3 1
28 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 3 1
29 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
30 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
31 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 3 1
32 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
33 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 2 1
34 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
35 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
36 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
37 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
38 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
39 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
40 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 3 1
41 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 98