รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
6 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
7 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 2 1
8 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
11 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 3 1
12 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 3 1
13 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
17 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวส. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
19 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
20 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 3 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
22 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
รวม 45