รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
5 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 9