รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
6 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
8 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 13