รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. 3 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 9 3
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 6 3
8 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 3 1
9 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
10 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 6 2
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
13 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 6 2
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
15 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
รวม 48