รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
4 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
รวม 13