รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 9 3
2 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 7 2
3 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 75 21
4 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 27 9
5 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 105 28
6 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 11 4
7 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 5 1
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 8 2
9 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 18 5
10 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
11 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
14 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
15 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 15 3
16 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 48 14
17 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 117 36
18 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
รวม 452