รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 8 1
4 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 4 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
รวม 18