รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
5 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
รวม 10