รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
4 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
รวม 11