รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
รวม 6