รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
3 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
5 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
6 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
7 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
รวม 14