รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
5 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 7 1
รวม 16