รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
2 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
4 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
รวม 9