รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 3 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 5 1
4 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
รวม 12