รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
5 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 7 1
6 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
รวม 13