รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
2 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
รวม 8