รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
รวม 1