รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 5 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 5 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 5 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 5 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
7 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
8 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
รวม 30