รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 2 1
2 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 2 1
5 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 7 1
6 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 2 1
7 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
8 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 2 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
รวม 30