รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
รวม 7