รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 3 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 3 1
5 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
6 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
รวม 18