รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 10 5
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 19