รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 3 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 6 3
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 12