รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. 3 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
4 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 6 2
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 2 1
7 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 3 1
9 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 2 1
11 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 4 1
12 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
14 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
15 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 9 2
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
19 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
20 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
21 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 4 2
22 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
23 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 2 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 1 1
25 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
26 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 3 1
27 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
28 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
29 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
31 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
32 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
33 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 3 1
34 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 5 1
รวม 87