รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 4 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 2 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 4 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 4 1
7 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 4 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
รวม 24