รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
5 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 10